Formularz powypadkowy

Miałaś(-eś) wypadek (przy pracy, w ruchu drogowym itp.) i pragniesz otrzymać odszkodowanie? Proszę o wypełnienie poniższego formularza w celu dostarczenia mi wszystkich niezbędnych informacji, które pomogą mi ocenić, czy możesz dochodzić odszkodowania. Spróbuj podać jak najwięcej informacji.

Proszę opisać swój wypadek tak szczegółowo, jak to możliwe.

Podaj inne istotne informacje, którymi chcesz się ze mną podzielić.

Proszę o wszelkie załączniki, które mogą mieć znaczenie w tej sprawie. Mogą to być zeznania świadków, wszelkie podpisane umowy itp. Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, png, pdf, doc, docx, xla, xls, xlt, xlw, xlsx, mp4, m4v. Max. file size: 23 MB

Zgoda na politykę prywatności Kliknij tutaj aby przeczytać moją politykę prywatności

Zgoda na warunki ogólne Kliknij tutaj aby przeczytać warunki ogólne Alexia Law

1 + 5 =

Algemene Voorwaarden

Alexia Law is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61452734. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst tot opdracht met Alexia Law. Op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van Alexia Law van toepassing. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. Op de werkzaamheden van Alexia Law is tevens een kantoorklachtenregeling van toepassing. De voorwaarden en de kantoorklachtenregeling liggen ter inzage, zijn in te zien op www.alexia-law.com en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik van de inhoud van dit bericht door anderen zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de afzender is niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, gelieve de afzender te waarschuwen.

Alexia Law is domiciled in Amsterdam and registered at the Chamber of Commerce under no. 61452734. All services and (other) activities are carried out by Alexia Law pursuant to a contract for professional services (“overeenkomst van opdracht”). Alexia’s Law general terms and conditions apply to the agreement, as well as Alexia’s Law office complaints procedure. These general terms and conditions and contain a limitation of liability clause and a jurisdiction clause electing the District Court of Amsterdam as the competent forum. The general terms and conditions and the office complaints procedure are at all times available for inspection, can be consulted at www.alexia-law.com and will be sent upon request free of charge. The contents of this e-mail message are solely intended for the addressee. Use of these contents by others without the prior approval of the sender or addressee, is not permitted. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately.

Download: Algemeene-Voorwaarden-Alexia-Law-pdf

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin